Услуги

Поддръжка на пожарогасители, противопожарни уреди и съоръжения.
Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители.
Абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителни /ПИИ/ и пожарогасителни /ПГИ/ инсталации.
Комплексна противопожарна поддръжка - изготвяне на правила и норми за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация /съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ
Консултации по пожарна безопасност при проектиране и строителство на обекти.
Противопожарно обследване на обекти
Проектиране, изграждане и обслужване на kонвенционални и aдресируеми Пожароизвестителни системи

Вижте още