Противопожарно обследване на обекти

Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД  извършва  Противопожарно обследване на обекти.

Противопожарното обследване на обекти представлява комплекс от организационни и технически мероприятия:

» проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари;
» изготвяне на оценка за противопожарната осигуреност;
» разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по ПАБ и осъществяване на контрол за спазването им;
» отстраняване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари;
» създаване на условия за безопасна евакуация (планове за евакуация) на хора и материални ценности при пожари и аварии;
» създаване на условия за успешно пожарогасене;
» инструктажи и обучение по ПАБ;
» строителен надзор на техническата противопожарна защита, по спазване правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност в обектите в експлоатация;
» специализирани доклади и лекции на тема превантивна защита от пожари, при всички случаи на съдебно производство, свързани с ПАБ и др. При реконструкции и модернизации на обекти се предлагат инженерингови решения за пожарообезопасяване.