Комплексна противопожарна поддръжка

Дружество “АНГЕЛКОВ БГ” ЕООД  извършва комплексна противопожарна поддръжка

• Изработване и обновяване на противопожарно досие за обектите в експлоатация
• Изработване на схеми за евакуация
• Оборудване с необходимото количество пожаротехнически средства
• Обезпечаване на обекта с указателни знаци
• Провеждане на периодични и встъпителни инструктажи
• Практически занятия за работа и употреба на пожарогасители и противопожарна техника
• Провеждане на учебна евакуация
• Водене на месечни дневници
• График и следене за осъществяване на всички необходими периодични сервизни и абонаментни мероприятия
• Съдействие при проверки на контролните органи и изпълнение на предписания.Съгласуване и утвърждаване на документи и проекти
• Съдействие при преустройства и промяна на предназначението
• Безплатни и неограничени консултации